รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ย. 2561 17:06:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ TLUXE
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ TLUXE
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (TLUXE)
ชื่อบริษัทเดิม                     : บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : TLUXE
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : PPPM
วันที่มีผล                      : 27 ก.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
- ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
______________________________________________________________________