รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ย. 2561 08:38:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ KWM เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
KWM
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
(KWM)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : KWM
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : สินค้าอุตสาหกรรม
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 01 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 01 ต.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 420,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 420,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 210,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 120,000,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 115,500,000 หุ้น
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
 จำนวน 4,500,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 1.30
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 19 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 21 ก.ย. 2561
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเกษตร ได้แก่ ใบผาล โครงผาล ใบเกลียวลำเลียง 
และใบดันดิน
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ KWM จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________