รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ต.ค. 2561 08:57:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุึปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
CEN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC: สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค(listed)
โดย นาย จิรวุฒิ คุวานันท์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นางสาว ทิตานัน หรุ่นเริงใจ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________