รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ย. 2561 08:24:00
หัวข้อข่าว
รับหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : SCBSET
หลักทรัพย์
SCBSET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
ชื่อหน่วยลงทุน                     : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ 
ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET)
เงินทุนของกองทุนรวมเดิม (บาท)             : 10,000,000,000.00
- จำนวนหน่วย (หน่วย)                 : 1,000,000,000
จำนวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน (หน่วย)             : 1,000,000,000
เงินทุนของกองทุนรวมใหม่ (บาท)             : 20,000,000,000.00
- จำนวนหน่วย (หน่วย)                 : 2,000,000,000
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 06 พ.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET) 
มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียน จาก 5,000,000,000 บาท เป็น 10,000,000,000 บาท
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547
______________________________________________________________________