รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ย. 2561 08:32:00
หัวข้อข่าว
27 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ CEN-W4
หลักทรัพย์
CEN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
 ครั้งที่ 4 (CEN-W4)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 27 พ.ย. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 30 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 21 ธ.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 28 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 06 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 22 ธ.ค. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________