รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ธ.ค. 2561 07:52:00
หัวข้อข่าว
การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ ประเทศญี่ปุ่น
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        0161/251
                                 วันที่ 3 ธันวาคม 2561

เรื่อง  การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ ประเทศญี่ปุ่น
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัท บ้านปู 
เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("BPP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น
รายงานความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ ซึ่ง BPP
ลงทุนผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค*ในประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2561 ตามแผน

โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ฟูกูชิมะ มีกำลังการผลิตรวม 20.46 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP
ลงทุน 15.35 เมกะวัตต์) และได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc.
เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

ขณะนี้ BPP มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 13 โครงการ 
กำลังการผลิตรวม 358.76 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP ลงทุน 233.57 เมกะวัตต์)
ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 58.86 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP ลงทุน 37.42 เมกะวัตต์)

BPP 
ยังคงเดินหน้าในการมองหาโอกาสการลงทุนเพื่อพัฒนาทั้งโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและพลังงาน
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีกำลังการผลิต 4,300 เมกะวัตต์
โดยมีพลังงานหมุนเวียนเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ภายในปี 2568
โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน


                       ขอแสดงความนับถือ
  
                     นางสมฤดี  ชัยมงคล
                   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
*การลงทุนแบบทีเค คือ 
การลงทุนโดยการเป็นหุ้นส่วนแบบญี่ปุ่นตามสัญญาระหว่างนักลงทุนและผู้ดำเนินกิจการโดยนักลงทุนจะลงทุนจำนวน
หนึ่งให้แก่ผู้ดำเนินกิจการ (ในรูปของเงินสดหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า)
โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งปันกำไรที่เกิดจากกิจการที่ร่วมลงทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้