รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ธ.ค. 2561 08:43:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CEN เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
CEN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด 
(มหาชน) (CEN)
ทุนเดิม (บาท)                    : 745,141,378.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 745,141,378
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 551
ทุนใหม่ (บาท)                    : 745,141,929.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 745,141,929
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CEN-W4) จำนวน 551 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 551 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.00
วันใช้สิทธิ                      : 21 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 02 ม.ค. 2562
______________________________________________________________________