รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ม.ค. 2562 08:20:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
A
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้(listed)
โดย นางสาว พัทธมล เลาหพูนรังษี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -8.8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้(listed)
โดย นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 19.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________