รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.พ. 2562 12:45:00
หัวข้อข่าว
การลงทุนในธุรกิจพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (EV)
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บป.0162/024

                    4 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง  การลงทุนในธุรกิจพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (EV)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บ้านปู")    ขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัท 
บ้านปู  อินฟิเนอร์จี จำกัด ("BPIN") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ
ได้ลงนามในสัญญาเพื่อทำการลงทุนโดยเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในบริษัท FOMM Corporation ("FOMM")
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV) การลงทุนครั้งนี้มีมูลค่า 20
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 635 ล้านบาท)

การลงทุนดังกล่าว ทำให้ BPIN ถือหุ้นที่สัดส่วนร้อยละ 21.50 ซึ่งนับเป็นอีกก้าวธุรกิจที่สำคัญสำหรับ 
BPIN ในการขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดที่มีความล้ำหน้าและทันสมัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
FOMM มุ่งเน้นการพัฒนาบนพื้นฐานของความปลอดภัยและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่
โดยดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การประกอบชิ้นส่วน การรับประกันและตรวจสอบคุณภาพ
บริการขายและจัดส่งไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป

FOMM ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เป็นบริษัทผู้ออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าจากเมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น 
เพื่อการพัฒนารถไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับการเดินทางระยะสั้น สอดคล้องกับชื่อ 'FOMM' ซึ่งย่อมาจาก 'First One
Mile Mobility' รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กนี้นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว
ยังได้รับการออกแบบให้สามารถรับปัญหาในสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน
ซึ่งทีมงานได้แรงบันดาลใจในการสรรสร้างรถยนต์ไฟฟ้าแบบลอยน้ำได้นี้หลังเหตุสึนามิในญี่ปุ่นเมื่อปี 2554
และในปี 2559 FOMM ได้ขยายธุรกิจมายังประเทศไทย โดยจัดตั้ง บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น เพื่อนำเทคโนโลยียานยนต์มาปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

นอกจากการลงทุนดังกล่าวแล้ว หน่วยงาน Banpu Innovation & Ventures หรือ BIV ซึ่งตั้งขึ้นภายใต้ บ้านปู 
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี ผ่านการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนให้เกิดความคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
เพื่อรองรับรูปแบบการใช้พลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างกันในการถ่ายทอดวิทยาการ ความรู้ต่างๆ
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจ โรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power plants),
การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (micro-grids), รถยนต์ไฟฟ้า (EV), สถานีชาร์จรถไฟฟ้า และ แบตเตอรี่
ซึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ยานพาหนะไฟฟ้าภายใต้การพัฒนาของ FOMM
ได้มีการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ที่พัฒนาและผลิตโดยบริษัท Durapower Technology (Singapore) Pte.,
Ltd.* ซึ่งบ้านปูฯ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.68

บ้านปูฯ ขอรับรองว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแต
่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน


                           ขอแสดงความนับถือ                                     นางสมฤดี  ชัยมงคล
                                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ : *บริษัท New Resources Technology Pte., Ltd. ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Durapower Technology
 (Singapore) Pte., Ltd.
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้