รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.พ. 2562 08:18:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน, การลดทุน, การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป และกำหนดวันประชุม EGM 1/2562
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
PPPM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รักษาการผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : ประวีณ
นามสกุล                       : ดีขจรเดช
วันที่แต่งตั้ง                     : 11 ก.พ. 2562
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ก.พ. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 331,525,344
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 331,525,344
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 281,525,344
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 2 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 2.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 22 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 26 เม.ย. 2562
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 02 เม.ย. 2562
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 01 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ก.พ. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 50,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 50,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 50,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 8.88
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 มี.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 25 ก.พ. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 ก.พ. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 
62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้