รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.พ. 2562 17:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากเกษียณอายุ
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

0162/037

            21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง   แจ้งกรรมการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
เนื่องจากเกษียณอายุ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ 
ได้รับทราบการลาออกของนายรัตน์ พานิชพันธ์ เนื่องจากเกษียณอายุ ซึ่งตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ
ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 72 ปีบริบูรณ์
โดยจะลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
  
                               จึงเรียนมาเพื่อทราบ            
                                 ขอแสดงความนับถือ


                             (นางสมฤดี ชัยมงคล)
                                     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้