รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 21:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 (กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 /การจ่ายปันผลประจำปี 2561)
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 03 พ.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 02 พ.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย 
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ                      :
เลขที่ กก.1/62/017

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 (กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 /
        การจ่ายปันผลประจำปี 2561)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

1.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

2.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 2.67 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ)
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 140,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราเกินกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิ ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน
31.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01
บาทต่อหุ้น จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 27,680,301.81 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิปี
2561 และกำไรสะสม ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
และกรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม
 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562


3.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.นายอาทิตย์  ทีปกรสุขเกษม  ดำรงตำแหน่ง  กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
  (เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
2.นางชลธิชา    ทีปกรสุขเกษม  ดำรงตำแหน่ง  กรรมการบริษัท
  (เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)


4.มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทเนื่องจากมีกรรมการลาออก
  จากเดิม "ก) กรรมการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (1)นายประทีป ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ 
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2)นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม,นางชลธิชา  ทีปกรสุขเกษม,
นายณรงค์ บานเย็น ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะผู้พันบริษัท
ข)การลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารบริษัท และผูกพันบริษัท นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
หรือนายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม หรือนางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หรือนายณรงค์ บานเย็น
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท"
  
   เป็น "ก) กรรมการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (1)นายประทีป ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ 
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2)นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท
ข)การลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารบริษัท และผูกพันบริษัท นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
หรือนายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม หรือนางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท"

5.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 มีรายการดังต่อไปนี้
(1)  ค่าเบี้ยประชุม
ตำแหน่ง  ปี 2561  ปี 2562
เสนอใหม่  จำนวนเงินทั้งปีไม่เกิน
( บาท / คน )
  เบี้ยประชุมต่อครั้ง  
ประธานกรรมการ  30,000  30,000  360,000
กรรมการ
(กรรมการ และกรรมการอิสระ)  20,000  20,000  240,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000  25,000  300,000
กรรมการตรวจสอบ  20,000  20,000  240,000

(2)  ค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
2,000,000 บาท และให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

6.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
โดยอนุมัติเสนอแต่งตั้ง
1. นายเมธี        รัตนศรีเมธา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 หรือ
2. นายพิศิษฐ์      ชีวะเรืองโรจน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรือ
3. นายอัครเดช     เปลี่ยนสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 หรือ
4. นางสาววราภรณ์  วารีเศวตสุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5087
จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้
และมีค่าตอบแทนเท่ากับ 2,186,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าปี 2561 ทั้งนี้
รวมค่าตอบแทนทั้งหมดสำหรับค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชีรายปีไม่เกิน
5,180,000 บาท

7.มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)
ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561
วาระที่ 2.  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
วาระที่ 3.   พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบ
       ระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4.   พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5. พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
วาระที่ 6.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562
วาระที่ 7.  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
วาระที่ 8.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ccp.co.th สำหรับรายงานประจำปี 2561 (Annual
Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯทันที


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

              ??......................................................
(นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้