รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2562 21:10:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
เลขที่ กก.1/61/018
          
วันที่ 28  กุมภาพันธ์   2562

เรื่อง      การชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
        สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย :    รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 70.63 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนเพิ่มขึ้น
48.10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 22.53
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,481.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.81 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.03 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 2,362.59 ล้านบาท
ทั้งนี้รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ของบริษัทฯ จำนวน 1,564.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.03 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.19 และส่วนของรายได้ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำนวน 916.84 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 55.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.94 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม
เกิดจากการเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ จึงทำให้มีการส่งมอบสินค้าเพิ่มขึ้นในปี 2561
2. ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 2,218.85 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 7.23 ในขณะที่ปีก่อนหน้า บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน
2,160.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 7.62
โดยความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นลดลงเกิดจากปัจจัยการแข่งขันด้านราคาและการปรับตัวสูงขึ้นของราคาวัตถุดิ
บในช่วงปีที่ผ่านมา
3. ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 211.81 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจำนวน 14.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.24 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ
และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย

4. ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 45.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.45 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.65 จากต้นทุนทางการเงินของปีก่อนจำนวน 38.73 ล้านบาท
เนื่องจากภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงาน
หมายเหตุ
1. กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเกิดจากรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ 
รายได้จากการขาย และรายได้จากการให้เช่าและบริการ เท่านั้น
2. หลักทศนิยมที่ระบุในการชี้แจงผลการดำเนินงาน อาจแตกต่างกับงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท 
เนื่องจากการปัดเศษทศนิยม และการเปลี่ยนแปลงหน่วยเป็นล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.............................................................
  ( นายประทีป   ทีปกรสุขเกษม )
ประธานกรรมการ
บริษัท   ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี   จำกัด(มหาชน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้