รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มี.ค. 2562 17:12:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
หลักทรัพย์
TFMAMA
แหล่งข่าว
TFMAMA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 มี.ค. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 03 พ.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 02 พ.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 2.01
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 2.01
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 23 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 มี.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 27 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์
 คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
หมายเหตุ                      :
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562  ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562  เวลา 9.00 น.
ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 333 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
    1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
     ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
     2562
วาระที่8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้