รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2562 08:21:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562
หลักทรัพย์
CEN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค(listed)
โดย นางสาว ชินรัตน์ ลีนะบรรจง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________