รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2562 17:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท ( ฉบับภาษาไทย)
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

เลขที่  กก.1/62/024
   วันที่  25  มีนาคม   2562

เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท ( ฉบับภาษาไทย)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วยบริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("CCP" ) 
กำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน  2562 เวลา 10.00
นาฬิกา ณ ห้องบ่อทอง ชั้น 1 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 เอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
บนเว็บไซต์ของ  บริษัทเมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2562

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


      ขอแสดงความนับถือ

...............................................................
  ( นายประทีป   ทีปกรสุขเกษม)
       ประธานกรรมการ
  บริษัท  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี   จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้