รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มี.ค. 2562 18:45:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ประจำปี 2562
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11-620114            วันที่ 29 มีนาคม 2562


เรื่อง   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วย
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ประจำปี 2562

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ("กองทุนรวม")
กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวมฯ ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) เป็นต้นไป ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมบี (B) โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา
 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ที่อยู่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 แล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ 
ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี
2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯที่
https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/POPF_Invitation_letter_TH.pdf

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  
  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้