รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2562 17:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท ( ฉบับภาษาอังกฤษ)
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่  กก.1/62/025
   วันที่  1  เมษายน  2562

เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท ( 
ฉบับภาษาอังกฤษ)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วยบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("CCP" ) กำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562  ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน  2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องบ่อทอง ชั้น 1
โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นั้น
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
บนเว็บไซต์ของ  บริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน  2562

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


      ขอแสดงความนับถือ

...............................................................
  ( นายประทีป   ทีปกรสุขเกษม)
       ประธานกรรมการ
  บริษัท  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี   จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้