รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2562 17:11:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
หลักทรัพย์
PSL
แหล่งข่าว
PSL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : กรรมการบริหาร
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : คูชรู คาลี
นามสกุล                       : วาเดีย
วันที่ลาออก                     : 05 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : กรรมการ (การเงิน)
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : กอตัม
นามสกุล                       : คูรานา
วันที่แต่งตั้ง                     : 05 เม.ย. 2562
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้