รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 เม.ย. 2562 21:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2562 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ จท.11-620145            
วันที่ 22 เมษายน 2562

เรื่อง     แจ้งการแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2562
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ("กองทุนรวม")
กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00
น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมบี(B) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ ที่อยู่ 1695 ถนน พหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
และได้แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
 ประจำปี 2562 เว็บไซต์ของบริษัทจัดการแล้วนั้น
ในการนี้ บริษัทจัดการ ขอแจ้งให้ทราบว่า 
บริษัทจัดการขอแก้ไขเพิ่มเติมและนำส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ประจำปี 2562 ตามที่อ้างถึง ในส่วน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติของวาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนรวมเพื่อความครบถ้วนชัดเจน โดยแก้ไขจาก
"คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด" เป็น
"คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน" ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2562 
(ฉบับแก้ไข) พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯที่
https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/POPF_Invitation_letter_TH.pdf
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  
  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้