รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2562 17:38:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
             วันที่  25 เมษายน 2562

เลขที่   กก.1/62/035
เรื่อง  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง ชั้น 1 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 53 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,542,021,171 หุ้น คิดเป็น
55.71% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้
ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย
ถือหุ้นรวมจำนวน 721,500 หุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้
1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
รับรอง  1,542,021,171 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่รับรอง  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,542,021,171 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง  - เสียง
บัตรเสีย  - เสียง

2.  รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง               -  เสียง
           บัตรเสีย                -  เสียง

 
4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 140,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 
ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง               -  เสียง
บัตรเสีย    -  เสียง

5.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง               -  เสียง
บัตรเสีย    -  เสียง

6.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสำหรับปี 2562 
(พ้นตำแหน่งตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน แต่เนื่องจากคุณณรงค์ บานเย็น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2562
นี้ ไม่ประสงค์จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะคงเหลือ 8 ท่าน ซึ่งมีจำนวนเพียงพอและเหมาะสม
ไม่กระทบต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท) จึงแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆ ตามเดิม คือ 1. นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม 2.
นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม  ดังนี้
1)  นายอาทิตย์  ทีปกรสุขเกษม  กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง               -  เสียง
บัตรเสีย    -  เสียง

2)  นางชลธิชา  ทีปกรสุขเกษม   กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  กรรมการบริษัท
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง  - เสียง  
 บัตรเสีย    -  เสียง
 
7.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 ประกอบด้วย
            (1) ค่าเบี้ยประชุม : ตามอัตราดังนี้

ตำแหน่ง  เบี้ยประชุมต่อครั้ง
(บาท/ครั้ง)  รวมทั้งปีไม่เกิน
(บาท/คน)
ประธานกรรมการ  30,000  360,000
กรรมการบริษัท  20,000  240,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000  300,000
กรรมการตรวจสอบ  20,000  240,000

(2) ค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 
2,000,000 บาท และให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
บัตรเสีย  - เสียง

8.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี  รัตนศรีเมธา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5807 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอ
นุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 2,186,000 บาท
(ไม่รวมบริษัทย่อย)

วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,542,742,671 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง  - เสียง
                       บัตรเสีย                   - เสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนั้นประธานจึงปิดประชุม เวลา 11.30 น.
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

   ขอแสดงความนับถือ

.......................................................
  (นายประทีป   ทีปกรสุขเกษม)
  ประธานกรรมการ
  บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้