รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2562 08:27:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ THANI เริ่มซื้อขายวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
THANI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)
ทุนเดิม (บาท)                    : 3,020,283,681.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,020,283,681
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 755,069,769
ทุนใหม่ (บาท)                    : 3,775,353,450.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,775,353,450
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 4 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 02 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________