รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ค. 2562 17:20:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่บันทึกวีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่  กก.1/62/043
  วันที่  9  พฤษภาคม  2562

เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่บันทึกวีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" ) ขอเรียนให้ทราบว่า 
บริษัทได้เผยแพร่บันทึกวีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท (
www.ccp.co.th ) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 ขอแสดงความนับถือ

........................................................
  ( นายประทีป    ทีปกรสุขเกษม)
   ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้