รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2562 17:07:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ ADAM
หลักทรัพย์
A5
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ ADAM
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ADAM)
ชื่อบริษัทเดิม                     : บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : ADAM
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : A5
วันที่มีผล                      : 17 พ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
- ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
- ปัจจุบันหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย 
และจะสามารถซื้อขายตามชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ เมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
______________________________________________________________________