รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2562 20:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11-620193                  15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ("กองทุนรวม") ขอแจ้งให้ทราบว่า
ตามที่บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยกองทุนรวม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความครบถ้วนชัดเจน
โดยมีหัวข้อตามหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการจัดการดังต่อไปนี้

หัวข้อที่แก้ไข  เรื่อง
26.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
32.2  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่น ๆ โดยทั่วไป
ทั้งนี้ 
การแก้ไขโครงการดังกล่าวเป็นการแก้ไขตามที่ได้รับมติเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่ว
ยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม
ประจำปี 2562 และเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.scbam.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท โทร. 02-777-7777 กด 0
กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30 น. - 17.00 น. ของทุกวันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
        กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
        โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


        (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
        กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้