รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2562 21:30:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
เลขที่  กก.1/62/045


                  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
     ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
         สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

เรียน        กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย :  รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส
            สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
โดยบริษัทฯ มีผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 1.18 ล้านบาท ลดลง 4.70 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 79.86 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 5.88 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 637.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.59 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.85 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ของบริษัทฯ จำนวน 404.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.97 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.24 และรายได้ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำนวน 233.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
6.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.92
โดยสาเหตุการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมเนื่องจากปริมาณการขายและราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น


2. สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 576.94 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 9.11 ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ
มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 566.44 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 8.51
โดยความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากทิศทางการปรับตัวของราคาขายที่เพิ่มขึ้น

3. สำหรับงวด ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 46.07 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.28 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 7.66 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

4. สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 9.82 ล้านบาท ลดลง 0.22 ล้านบาท หรือ 
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 2.20 จากต้นทุนทางการเงินปีก่อน จำนวน 10.04 ล้านบาท
เนื่องจากภาระหนี้ของบริษัทที่ลดลง
หมายเหตุ:

1) กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเกิดจากรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่
รายได้จากการขาย และรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่านั้น
2) หลักทศนิยมที่ระบุในการชี้แจงผลการดำเนินงานอาจแตกต่างกับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท 
เนื่องจากการปัดเศษทศนิยมเป็นสองหลักและการเปลี่ยนหน่วยเป็นล้านบาท  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
            ขอแสดงความนับถือ
                            ?????????????????

    นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
      ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้