รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ค. 2562 08:27:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SYNEX เริ่มซื้อขายวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
SYNEX
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX)
ทุนเดิม (บาท)                    : 770,328,649.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 770,328,649
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 77,032,557
ทุนใหม่ (บาท)                    : 847,361,206.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 847,361,206
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 10 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 22 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________