รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2562 18:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
TPIPP
แหล่งข่าว
TPIPP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 พ.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 01 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 16 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 มิ.ย. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 มิ.ย. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - -
สถานที่ประชุม                     : ณ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 26/56 
ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
-
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้