รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มิ.ย. 2562 08:50:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อ A5 และ IFEC ซึ่งครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว
หลักทรัพย์
A5
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมให้แก่บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5) และบริษัท 
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
ในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปหรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

A5 
:  บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น
 (Cash Company) ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
IFEC : บริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หาก IFEC 
สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2560 ถึงปี 2562 ได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
จะให้เวลาในการนำส่งงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ หาก A5 และ IFEC 
ไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปหรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำห
นดข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
______________________________________________________________________