รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.ค. 2562 08:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน
วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และธุรกรรมอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 1.1  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical 
Fiber Cable) เพิ่มเติมและการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว
วาระที่ 1.2  พิจารณาอนุมัติการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง 
(Optical Fiber Cable) เพิ่มเติม
วาระที่ 
1.3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุ
นอยู่ในปัจจุบัน
วาระที่ 1.4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 
เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber
Cable) เพิ่มเติม
และการเข้าทำและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ใ
นปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
วาระที่ 
1.5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนเพื่อนำเงินมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใ
ยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติม
วาระที่ 1.6  พิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่
วาระที่ 
1.7  พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อนำเงินมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใ
ยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติม และการก่อหลักประกันที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


-----------------------------------------------------
เรื่อง : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ : 9 ก.ค. 2562
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหน่วยเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) : ไม่เกิน 2,500,000,000
-----------------------------------------------------
กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์
เรื่อง : การกำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ : 9 ก.ค. 2562
วันประชุมผู้ถือหน่วย : 24. ก.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม 9:30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) : 24 ก.ค.2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 23 ก.ค 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ
วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และธุรกรรมอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 1.1  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical 
Fiber Cable) เพิ่มเติมและการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว
วาระที่ 1.2  พิจารณาอนุมัติการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง 
(Optical Fiber Cable) เพิ่มเติม
วาระที่ 
1.3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุ
นอยู่ในปัจจุบัน
วาระที่ 1.4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 
เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber
Cable) เพิ่มเติม
และการเข้าทำและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ใ
นปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
วาระที่ 
1.5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนเพื่อนำเงินมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใ
ยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติม
วาระที่ 1.6  พิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่
วาระที่ 
1.7  พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อนำเงินมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใ
ยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติม และการก่อหลักประกันที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 2  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สถานที่ประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นล็อบบี้(L) โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้