รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ค. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
THANI
แหล่งข่าว
THANI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             ด้วยคณะกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
มีมติที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ
ห้องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 แล้วนั้น
     บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 
และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com) ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เป็นต้นไป
  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้