รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ส.ค. 2562 18:48:00
หัวข้อข่าว
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หลักทรัพย์
HFT
แหล่งข่าว
HFT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

มติให้ซื้อเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในขบวนการผลิต กับ บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ ( ประเทศจีน)
จำกัด (HWA FONG RUBBER (CHINA) CO.,LTD. " HFC " รวมมูลค่าไม่เกิน80,000,000.00 บาท ( แปดสิบล้านบาท)
คิดเป็นร้อยละ 2.89 ของ ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ( Net Tangible Asset : NTA ) ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562
ทั้งนี้มูลค่ารวมของรายการเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 
3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ( Net Tangible Asset : NTA ) ตามงบการเงินรวม ณ. วันที่ 30 มิถุนายน
2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้