รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2562 08:40:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ S เริ่มซื้อขายวันที่ 14 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (S)
ทุนเดิม (บาท)                    : 6,853,719,295.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,853,719,295
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 100
ทุนใหม่ (บาท)                    : 6,853,719,395.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,853,719,395
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) จำนวน 100 หน่วย 
แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 15.00
วันใช้สิทธิ                      : 15 ก.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 ส.ค. 2562
______________________________________________________________________