รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2562 08:48:00
หัวข้อข่าว
การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin ประเทศจีน
หลักทรัพย์
BANPU
แหล่งข่าว
BANPU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        0162/137
                          วันที่ 13 สิงหาคม 2562
เรื่อง  การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin ประเทศจีน
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัท บ้านปู 
เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("BPP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น
ได้มีการได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเพิ่มเติมอีก 1 โครงการ
ในประเทศจีน ผ่านบริษัท BPP Renewable Investment Co., Ltd ซึ่ง BPP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin มีกำลังการผลิต 25.22 เมกะวัตต์ ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
มูลค่าการลงทุน 189.15 ล้านหยวน อัตรารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่ราคา 1 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ทั้งนี้ BPP
 จะรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าดังกล่าวในไตรมาส 3 ปี 2562
จึงทำให้ปัจจุบัน BPP มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน จำนวนทั้งสิ้นรวม 7 โครงการ 
และมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 177.32 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โรงไฟฟ้า  กำลังการผลิต
(เมกะวัตต์)  สถานที่ตั้ง
(มณฑล)  อัตรารับซื้อไฟฟ้า
(หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง)  เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
1. Huineng  21.51  ซานตง  0.98  กรกฎาคม 2559
2. Jinshan  28.95  ซานตง  1.00  กันยายน 2559
3. Haoyuan  20.00  ซานตง  1.00  ตุลาคม 2559
4. Hui'en  19.70  ซานตง  0.98  มกราคม 2560
5. Deyuan  51.64  เจ้อเจียง  0.98  กุมภาพันธ์ 2560
6. Xingyu  10.30  ซานตง  0.85  ตุลาคม 2560
7. Jixin  25.22  เจียงซู  1.00  มิถุนายน 2559
รวมกำลังการผลิต  177.32      

BPP ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต 
4,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568
โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

                    ขอแสดงความนับถือ
  
                นางสมฤดี  ชัยมงคล
               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้