รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2562 20:35:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

เลขที่ กก.1/62/057
              
                         14 สิงหาคม 2562

เรื่อง  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
  สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย :  รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส  สิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 
2562

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562 โดยบริษัทฯ มีผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 5.11 ล้านบาท
ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
จำนวน 17.30 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 618.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.12 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12.17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ของบริษัทฯ จำนวน 365.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.30 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.88 สำหรับรายได้ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำนวน 253.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
46.82 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.66
โดยสาเหตุการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมเนื่องจากปริมาณการขายและราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น
รวมทั้งรายได้ค่าเช่าและการให้บริการที่เติบโตเพิ่มขึ้น

2. สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 553.92 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 9.45 ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ
มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 507.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.29
โดยความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากทิศทางการปรับตัวของราคาขายที่เพิ่มขึ้น


3. สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 50.81 
ล้านบาท ลดลง 3.43 ล้านบาท หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.32 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เนื่องจากประสิทธิภาพการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

4. สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 10.45 ล้านบาท ลดลง 1.45 ล้านบาท หรือ 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.16 จากที่ปีก่อนหน้ามีต้นทุนทางการเงินจำนวน 11.90 ล้านบาท
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลง

หมายเหตุ :
1) กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเกิดจากรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่
รายได้จากการขาย และรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่านั้น

2) ตัวเลขที่ระบุในการชี้แจงผลการดำเนินงานแสดงด้วยหน่วยล้านบาท ซึ่งมีการปัดเศษทศนิยมเป็นสองตำแหน่ง 
ดังนั้นจึงอาจแตกต่างจากตัวเลขในงบการเงินซึ่งแสดงด้วยหน่วยพันบาท

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ


  ??????????????.
นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
ประธานกรรมการ
 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้