รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2562 20:44:00
หัวข้อข่าว
แจ้งประธานกรรมการบริษัทลาออกและแต่งตั้งประธานกรรมการแทน แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน แต่งตั้งผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน และแต่งตั้งกรรมการ
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
PPPM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : นายประวีณ ดีขจรเดช
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : ประวีณ
นามสกุล                       : ดีขจรเดช
วันที่แต่งตั้ง                     : 14 ส.ค. 2562
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้