รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ส.ค. 2562 09:09:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 62
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (PPPM)
 - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
 - บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 15 ส.ค. 2562
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 16 ส.ค. 2562
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 16 ส.ค. 2562
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 ซึ่งสำนักงาน
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
- SSI เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 3) 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงเครื่องหมาย SP
ต่อไปจนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- TFI มีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว ดังนั้นหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C 
จึงจะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ
สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น)
ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้
______________________________________________________________________