รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ส.ค. 2562 07:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาทางการเงิน
หลักทรัพย์
ARIN
แหล่งข่าว
ARIN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ARIN 005/2562
                           วันที่ 19 สิงหาคม 2562

เรื่อง  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาทางการเงิน
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 07/2562 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน แทนบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยมีระยะเวลาให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบดร.ชญาชล สิริอัครบัญชา
เลขานุการบริษัท
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้