รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ส.ค. 2562 07:54:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 20 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ตงฮั้ว โฮลดิ้ง(listed)
โดย นาย ทายธร กยาวัฒนกิจ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี(listed)
โดย บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0176% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 46.5312% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. พีพี ไพร์ม(listed)
โดย นาย ปริน ชนันทรานนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.29% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส(listed)
โดย นาย วิชัย ตันพัฒนรัตน์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.276% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส(listed)
โดย นาย เมธา รังสิยาวรานนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.812% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.567% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อาร์เอส(listed)
โดย นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 32.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________