รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ย. 2562 07:38:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
หลักทรัพย์
DOD
แหล่งข่าว
DOD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : สุวารินทร์
นามสกุล                       : ก้อนทอง
วันที่ลาออก                     : 01 ต.ค. 2562
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : อภิรดี
นามสกุล                       : วังวิทยา
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 ต.ค. 2562
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริษัท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้