รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ย. 2562 18:20:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR เพื่อเสนอขาย IPO และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Pre-emptive Right                 

เรื่อง                        : 
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right)
ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใ        :บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 
(มหาชน)
ห้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 68,537,192
อัตราส่วน (หุ้นของบริษัท :               : 100 : 1
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น         : 30 ก.ย. 2562
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 27 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
บริษัทฯ ขอเรียนว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ SHR 
ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ S เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญดังนี้
1)  SHR ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ SHR มีผลใช้บังคับแล้ว
2)  SHR ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ 
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไปแล้ว
3)  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ SHR เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ S 
เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ซึ่งจะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR
ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึง ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR
วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR
และความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้
ชวนของ SHR มีผลบังคับใช้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้