รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ย. 2562 07:01:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562
หลักทรัพย์
SPCG
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.1619% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.0761% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.1619% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10.0761% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 6.4653% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.8792% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 6.4653% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.8792% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว อินทิรา ช่วยสนิท
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 8.1894% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 8.1894% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.1894% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.1894% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.7412% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 8.2557% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 4.7412% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.2557% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สดาวุธ เตชะอุบล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 7.0393% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 6.7605% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 7.0393% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 6.7605% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------