รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ย. 2562 08:19:00
หัวข้อข่าว
การออกตราสารด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
หลักทรัพย์
BBL
แหล่งข่าว
BBL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง 
ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่2 ภายใต้โครงการ
US$5,000,000,000 Global Medium Term Note Program โดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ อายุ 15
ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.733 ต่อปี มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้