รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ย. 2562 19:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
ASN
แหล่งข่าว
ASN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 พ.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 ต.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 ต.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  เลขที่
 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ                      :
อนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

อนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน.
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้