รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ต.ค. 2562 07:20:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PORT เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2562
หลักทรัพย์
PORT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (PORT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 275,999,981.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 551,999,962
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 55,199,949
ทุนใหม่ (บาท)                    : 303,599,955.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 607,199,911
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 10 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 10 ต.ค. 2562
______________________________________________________________________