รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ต.ค. 2562 17:00:00
หัวข้อข่าว
*เพิ่มเติมราคาเสนอขายสุดท้าย* การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Pre-emptive Right                 

เรื่อง                        : 
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right)
ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใ        :บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 
(มหาชน)
ห้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 68,537,192
อัตราส่วน (หุ้นของบริษัท :               : 100 : 1
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม)
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)           : 5.20
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 28 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ต.ค. 2562
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น         : 30 ก.ย. 2562
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 27 ก.ย. 2562
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า SHR ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR 
ที่จะเสนอขายประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 5.2 บาทต่อหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้