รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ย. 2562 13:36:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ DOD
หลักทรัพย์
DOD
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (DOD)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 11 พ.ย. 2562
รอบ                        : บ่าย
เหตุผล                       :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ของ DOD สำหรับการซื้อขายในรอบเช้าของวันที่ 11
พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถเผยแพร่งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงยังคงหยุดพักการซื้อขาย โดยขึ้นเครื่องหมาย "SP"หลักทรัพย์ของ DOD ตั้งแต่รอบบ่ายของวันที่ 11
พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้
______________________________________________________________________