รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2562 08:08:00
หัวข้อข่าว
การย้ายหลักทรัพย์ PORT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
หลักทรัพย์
PORT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง         

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (PORT)
ตลาดรองเดิม                     : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : บริการ
ตลาดรองใหม่                     : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : บริการ
หมวดธุรกิจใหม่                    : ขนส่งและโลจิสติกส์
ลักษณะธุรกิจ                     :
กลุ่มบริษัทให้บริการธุรกิจดังนี้ 1. ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร 2. 
ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก 3. ให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า 4.
การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ
วันที่มีผล                      : 26 พ.ย. 2562
หมายเหตุ                      :
ตามที่บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (PORT) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และต่อมา PORT ได้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาอนุมัติให้หลักทรัพย์ของ PORT ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า PORT มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง 
การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของ PORT จำนวน 607,199,911 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท รวม 303,599,955.50 บาท ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
โดยจัดให้หุ้นสามัญอยู่ในกลุ่มบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า
"PORT" เช่นเดิม ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________