รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ย. 2562 21:07:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
TPAC
แหล่งข่าว
TPAC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 27 พ.ย. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 72,732,324
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 3.4898 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 11.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 14 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 20 พ.ย. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 72,732,323
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 1

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 72,732,324
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 72,732,323
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 1
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 800,055,553.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 73,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน 73,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 799,982,553.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
กรรมการผู้จัดการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้