รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ธ.ค. 2562 08:10:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TPAC เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์
TPAC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (TPAC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 253,817,676.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 253,817,676
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 72,732,323
ทุนใหม่ (บาท)                    : 326,549,999.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 326,549,999
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 3.4898 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 11.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 14 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 20 พ.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 04 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________